Report

/Report
Report2019-02-08T14:33:20+04:30

کلیه اموری که توسط متخصصان و کارشناسان شرکت کامپیوتری اتصال سبز ایرانیان انجام می‌پذیرد، به‌طور کامل ثبت و یک نسخه از گزارش در شرکت بایگانی و یک نسخه هم به مدیران شرکت ارجاع داده می‌شود.